عنوان وب‌سایت من

چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

یا رب!

یا رب ز ره راست نشانی خواهم    وز باد آب و خاک جانی خواهم

از نعمت خود چو بهرهمندم کردی   در شکرگذاریت زبانی خواهم


گزارش تخلف
بعدی